مدیران استراتژی عالی رتبه

نظر به اینکه، بازده معاملات الگوریتمی در معاملات آتی دارای نتیجه مورد تایید و قابل قبول است، در نظر داریم از بین دانش آموختگان دوره های معاملات الگوریتمی، در سراسر کشور که تا کنون با الگوریتم معاملات آتی آشنا گردیده اند، مسابقه ای برگزار گردد، که در طول دوره یک ماه ،هر شرکت کننده ای که دارای سود ثابت و دراپ داوون کم تر باشد، به عنوان مدیر استراتژی تعیین گردد. لازم به ذکر است، سرمایه مورد نظر یک قرارداد آتی زعفران نگین به عنوان سرمایه اولیه به ۱۰ شرکت کننده برتر هدیه داده میشود که در صورت ادامه کسب سود، در ماه دوم به عنوان مدیر راهبرد انتخاب میگردد که از آن پس مشتریان دقیقا بر اساس معاملات آنها ترید کرده و درصدی از سود معاملات مشتریان به مدیر راهبرد تخصیص داده میشود. ضمنا در اطلاعیه های بعدی شرایط و نحوه ثبت نام اطلاع رسانی میگردد.